Tato webová stránka používá cookies. Cookies mohou být použity pro marketingové účely, statistické a přizpůsobení služeb individuálním potřebám uživatele. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.
Hlavní stránka Reklamační řád

Reklamační řád


CZ
Reklamační řád

 

 

 

 • Prodej zboží se uskutečňuje podle ustanovení Obchodního Zákoníku ČR.

   

   

 • Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým lze uplatnit ve vztahu ke společnosti LED - JAPY OIL, s.r.o. (dále jen „prodávající“) nároky z odpovědnosti za vady zboží.

   

   

 • Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a fyzickou, resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem, na straně druhé, se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č.513/1991 sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

   

   

 • Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č.40/1964 sb., Občanský zákoník v platném, znění.

   

   

 • Spotřebitelem je fyzická, resp. právnická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

   

   

 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou kupující sám nezpůsobil, muže kupující uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku. Koupi musí kupující prokázat fakturou nebo účtenkou, která zároveň slouží jako záruční list.    

 

 

 

 • Vady zboží spočívající v jiném plnění, nedostatečném množství, neodpovídající jakosti a provedení a nepřiměřeném obalu lze řádně uplatnit u prodávajícího neprodleně ještě tentýž den. Toto ustanovení reklamačního řádu se nevztahuje na záruku za jakost.

 

 

 

 • Ten, kdo uplatňuje nárok z odpovědnosti za vady, musí prodávajícímu předložit vadné zboží, fakturu nebo účtenku, která prokazuje koupi zboží a doklad o odborné montáži (je-li vyžadován).

 

 

 

 • Nárok z odpovědnosti za vady musí být uplatněn v záruční době.

   

   

 • Záruční doba v případě kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem je stanovena na 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věcí způsobené jejich užíváním.

   

   

 • V případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávající a fyzickou,resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem je stanovena na 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věcí způsobené jejím užíváním.

   

   

 • O reklamaci rozhodne zpravidla vedoucí provozovny nebo jím pověřená osoba ihned, ve složitějších případech do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace. V případě, že je nezbytné provést posouzení vady výrobku jeho dodavatelem, bude reklamace vyřízena na základě výsledku tohoto posouzení bez zbytečného odkladu. Pokud k vytčení vad využije odborné vyjádření zvoleného znalce, je závěr tohoto znalce pro obě strany závazný. Náklady znalce prodávající hradí při oprávněnosti reklamace a kupující při zjištění její neoprávněnosti.

   

   

 • Tento reklamační řád je platný od 01.01.2014.